Inforvation
บริษัท อินฟอร์เวชั่น จำกัด


เราคือทีมนักพัฒนา ที่จะช่วยสร้างสรรค์สุดยอดเทคโนโลยี
เพื่อองค์กรของคุณ


เกี่ยวกับเรา

        เราพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น โมบายแอปพลิเคชั่น และระบบต่างๆ เพื่อลดภาระการทำงานของบุคคลากรภายในองค์กรต่างๆ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาองค์กรได้ดียิ่งขึ้น "ให้ข้อมูลเป็นฟันเฟืองของการพัฒนาคุณภาพขององค์กร" ที่ Inforvation คุณสามารถเป็นเจ้าของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือระบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดจากความต้องการของคุณ เป็น Product หรือระบบที่สามารถใช้งานได้จริง


บริการของเรา

บริการทั้งหมดที่เราให้บริการ


บริการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รองรับการเข้าชมจำนวนมาก รองรับการแสดงผลแบบ Reponsive

บริการออกแบบ
และพัฒนาแอปพลิเคชั่น

ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น พร้อมอัพโหลดให้ใช้งานทันที สามารถรองรับทั้ง IOS และ Android

บริการออกแบบ
โครงสร้างฐานข้อมูล

ออกแบบและวางระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่(ฺBigdata) พร้อมระบบวิเคราะห์จำแนกข้อมูล

บริการให้คำปรึกษา
วางแผนการพัฒนาระบบ

ช่วยให้คำแนะนำและคำปรึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการออกแบบระบบ เพื่อวางแผนในการพัฒนาระบบต่างๆ


ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดของ Inforvation • โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่เด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษา ด้วยนวัตกรรมการจัดการเชิงพื้นที่

  เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเห็นสภาพโดยรวมของสถานการณ์เด็กนอกระบบ ทำให้สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้ารับการศึกษาต่อ หรือรับการอบรมด้านการประกอบอาชีพที่สนใจ ทำให้เด็กและเยาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และมีความเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาทั่วไป


  ชมเว็บไซต์: https://thaioosc.org

 • ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพนักเรียน
  (Quality learning Information System)


  เป็นระบบสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ใช้สำหรับบันทึกเวลาเข้าเรียนของนักเรียน ผลการศึกษา ข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประมวลผล ทำให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยข้อง สามารถมองเห็นสถานะการณ์และความก้าวหน้าโดยรวม ของเด็กนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ อีกทั้งยังทำให้เปัญหาในด้านต่างๆได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้เข้าถึงนักเรียนและสามารถให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆได้อย่างทันท่วงที


  ชมเว็บไซต์: https://qinfo.co

 • ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

  เป็นระบบสำหรับเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ในการสำรวจเด็กยากจนหรือมีรายได้น้อย เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณและให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับเด็กยากจนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการจัดเก็บประวัติการช่วยเหลือ ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ เป็นสถิติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงข้อมูล และสามารถต่อยอดการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ชมเว็บไซต์: https://cct.thaieduforall.org

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการระยะยาว

  เป็นโครงการที่ได้รับความสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการสำรวจและคัดกรองผู้สูงอายุ การประเมินความต้องการเพื่อช่วยในการจัดสรรการดูแล รวมถึงงบประมาณในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สถานพยาบาล รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ


  ชมเว็บไซต์: https://cm.thaicbr.org/pages/homepage.html

ความคิดเห็น

จากผู้ใช้บริการของ Inforvation


ติดต่อเรา


ที่อยู่: 88/19 หมู่3 หมู่บ้านอนันดารังสิต-คลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

อีเมล์ : service@inforvation.com
เวลาทำการ : 9.00น. – 17.00น.


โทร : 084-726-0237